Beschermingsbewindvoering
Opgelegde bescherming


Soms is een meerderjarige lichamelijk of geestelijk niet in staat zijn of haar financiën te regelen en kan aan de rechter worden gevraagd het vermogen van deze persoon onder bewind te stellen, om zichzelf en anderen te beschermen. De meerderjarige of één van de naaste familieleden kan hiervoor een verzoek indienen bij de kantonrechter. Die benoemt dan een bewindvoerder. Dit kan een partner, familielid, maar ook een professionele bewindvoerder zijn.
Mensink & Stout beheert als professionele bewindvoerder het vermogen en inkomen van de onderbewindgestelde. Hoewel deze dan niet meer zelfstandig over zijn of haar vermogen en inkomsten kan beschikken, vindt Mensink & Stout het belangrijk dat beslissingen waar mogelijk samen worden genomen.

Sinds 2014 is het ook mogelijk om in geval van problematische schulden beschermingsbewind aan te vragen.
Lees meer over beschermingsbewind en problematische schulden.

Folder Beschermingsbewindvoering met picto's
Folder Beschermingsbewindvoering
Brochure “Curatele, bewind en mentorschap”
Lees hier meer over bewind en bekijk een uitleg video.

Mentorschap
Formele belangenbehartiging


Soms is het voor iemand ingewikkeld om de regie te behouden als het gaat over zijn persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Meestal komt dit door een ziekte of beperking, waardoor iemand moeite heeft met het begrijpen van informatie en het nemen van beslissingen. De meerderjarige of een van de naaste familieleden kan in zo’n geval de kantonrechter verzoeken een mentor te benoemen. Deze mentor treedt dan op als wettelijke vertegenwoordiger en belangenbehartiger van betrokkene.

Mensink & Stout kan dit mentorschap op zich nemen. Dat betekent dat Mensink & Stout de persoonlijke zaken van haar cliënt regelt en als diens vertegenwoordiger optreedt, maar daarnaast ook adviseur en vertrouwenspersoon kan zijn. Mensink & Stout neemt daarbij de wensen en behoeften van de cliënt als richtsnoer en stelt zich ten doel om de cliënt zoveel als kan bij beslissingen te betrekken. Dat lukt het best als er sprake is van een goed persoonlijk contact en een wederzijdse klik, Mensink & Stout hecht hier dan ook grote waarde aan.

Brochure “Curatele, bewind en mentorschap”
Folder Mentorschap met picto's

Budgetbeheer
Vrijwillig maar niet vrijblijvend


Soms verliest iemand door omstandigheden grip op zijn of haar financiën. Rekeningen kunnen niet meer worden betaald of, blijven liggen, aanmaningen volgen en deurwaarders staan op de stoep.

Mensink & Stout kan dan helpen middels budgetbeheer. Dat betekent dat Mensink & Stout de inkomsten en uitgaven beheert voor haar cliënten. Na een telefonische intake en een persoonlijk huisbezoek wordt gezamenlijk een budgetplan opgesteld en vastgelegd in een schriftelijk contract. Doel van het budgetplan is, dat alle betalingen tijdig worden gedaan en geen (nieuwe) schulden en betalingsachterstanden ontstaan.

Op een aparte cliëntrekening komen alle inkomsten binnen en daarvan worden de vaste lasten betaald. De cliënt ontvangt leefgeld.

Budgetcoaching
Tijdelijke helpende hand


Als gevolg van gewijzigde persoonlijke omstandigheden kan het gebeuren dat mensen de grip op hun financiën kwijtraken. Plots blijkt dat er meer van de betaalrekening afgaat dan er binnenkomt. Het verschil wordt steeds groter, het overzicht verdwijnt en de onrust hierover groeit.

Mensink & Stout kan helpen om weer vat te krijgen op de financiën en kan helpen bij het voorkomen van schulden. Mensink & Stout stelt samen met de cliënt een budgetcoachingsplan op. Zaken als het ordenen van de thuisadministratie, regelen van betalingen, overzicht krijgen in de inkomsten en uitgaven en het tegengaan van betalingsachterstanden komen daarin aan de orde. Het doel is dat de client zelf weer de financiële touwtjes in handen krijgt.

Cursussen
Mensink & Stout verzorgt sinds dit jaar diverse cursussen ten behoeve van de Permanente Educatie (PE-punten) voor bewindvoerders en mentoren. Deze cursussen worden op diverse locaties gegeven. Het is ook mogelijk om deze cursus op maat en bij u op locatie te verzorgen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annette Mensink.

“Praktische handvaten afwikkeling nalatenschap, in vogelvlucht”
(programma)

Docent: mevrouw Mr A.E.M. Mensink
PE punten/Accreditatie voor bewindvoerders, mentoren en curatoren:
VeWeVe: Geaccrediteerd
BPBI: 3 PE punten
NBPB: Erkend; 3 gecertificeerde uren
NBBI: 3 PE punten
Locatie #1
Locatie: BCN Amsterdam, Atlas Arena Complex (gebouw Azië – 5e etage)
Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam
Datum: 28 mei 2020 van 13.00 uur tot 17.00 uur
Prijs: €179,- ex b.t.w.
Locatie #2
Locatie: BCN Eindhoven, Kennedyplein 204, 5611 ZT Eindhoven
Datum: 26 november 2020 van 13.00 uur tot 17.00 uur
Prijs: €179,- ex b.t.w.

Aanmelden

Budgetadvies (voor werkgevers)
Als werkgever wordt u geconfronteerd met beslag op loon van uw werknemer. Loonbeslag is vaak een teken van een problematische (schulden)situatie bij uw werknemer. De ervaring leert dat werknemers dan minder goed functioneren vanwege de financiële stress en zelfs ziek worden.
Daarnaast levert loonbeslag voor u als werkgever een hoop administratieve rompslomp op en dus extra kosten.
Mensink & Stout biedt voor uw werknemer een financiële scan aan. Het doel van deze scan is om uw werknemer inzicht te geven in zijn financiële situatie en hoe hij daar uit kan komen.

We brengen de financiële situatie van uw werknemer in kaart. Daarnaast zal samen met de werknemer de administratie worden geordend. Er wordt onder andere gecontroleerd of alle belastingzaken, zoals voorlopige teruggave en toeslagen, goed zijn geregeld, of er kwijtscheldingen kunnen worden aangevraagd en- in geval van loonbeslag- of de deurwaarder het beslag correct heeft gelegd.
Het traject wordt afgesloten met een schriftelijk plan van aanpak, waarin advies wordt gegeven hoe de schuldproblematiek aangepakt kan worden.
De werkwijze van Mensink & Stout kan bijdragen aan het beter functioneren van uw werknemer en een vermindering van uw financiële administratieve werkzaamheden. Voor meer informatie kunt u hier onze folder downloaden.

Folder Budgetadvies (voor werkgevers)
MENSINK & STOUT
Postbus 40107
8004 DC Zwolle
038-2304494
stout@mensinkenstout.nl

Postbus 5
7380 AA Klarenbeek
0575 - 501457
mensink@mensinkenstout.nl
REKENINGNUMMERS
NL61 ABNA 0402 1580 67

NL78 ABNA 0436 1533 51

KVK: 53665260
BTW: NL 850.967.569 B01

Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden cursussen
Klachtenregeling
BRANCHEVERENIGING
VeWeVe - Brancheorganisatie voor
wettelijke vertegenwoordigers


Privacyverklaringen:
Inkomens- en budgetbeheer
Wettelijke vertegenwoordiging
RECHTBANK
Mensink & Stout voldoet aan de
voorwaarden die zijn gesteld door
de Rechtbank om tot bewindvoerder
en mentor te worden benoemd. De
Rechtbank controleert jaarlijks of
aan deze voorwaarden nog wordt
voldaan.