Veelgestelde vragen

Algemeen

Wij zijn gevestigd in Voorst (tussen Apeldoorn en Zutphen) en Mill (Noord-Brabant). Ons werkgebied beslaat heel Nederland. Afstand speelt voor ons geen rol. 

Mensink & Stout is telefonisch bereikbaar op werkdagen van maandag tot en met donderdag van 9 uur tot 14.00 uur. U kunt ons ook een e-mail sturen. Wij antwoorden zo snel mogelijk op uw e-mail.

Nalatenschap

Als er een testament is dan worden vaak de erfgenamen in het testament vermeld. Worden in het testament geen erfgenamen benoemd, dan gelden de wettelijke regels over vererving, zie hieronder. 

Als er geen testament is dan bepaalt de wet wie erfgenamen zijn. De erfgenamen zijn in de wet vier groepen opgedeeld:

  1. echtgenoot, geregistreerde partner en eigen kinderen (geen pleeg- of stiefkind) en hun afstammelingen
  2. ouders, broers en zussen en hun afstammelingen;
  3. grootouders met hun (klein)kinderen, ooms, tantes, neven, nichten.
  4. overgrootouders en hun afstammelingen.

Deze groepen volgen elkaar op. Als er niemand aanwezig is in groep 1, dan pas komt groep 2 aan de beurt, etc. 

Als erfgenaam kunt u kiezen uit drie mogelijkheden:

 

1. Zuiver aanvaarden

U aanvaardt de nalatenschap en u erft alle bezittingen en schulden van de overledene (samen met de andere erfgenamen die zuiver aanvaard hebben).  Als de schulden van de nalatenschap groter zijn dan de bezittingen van de nalatenschap, dan bent u met uw privévermogen aansprakelijk voor de betaling van deze schulden. 

Als u deze aanvaarding officieel wilt maken dan kan dat door middel van indiening van een akte bij de Rechtbank of via ondertekening van een verklaring van aanvaarding bij de notaris.

U kunt ook door middel van “gedragingen” de nalatenschap zuiver aanvaarden. Dat betekent dat u zich als erfgenaam gedraagt door bijvoorbeeld waardevolle spullen van de overledene mee naar huis te nemen, betalingen te verrichten met geld uit de nalatenschap of geld op te nemen van de rekening.
Als u niet zeker weet of u zuiver wilt aanvaarden pas dan op dat u zich niet gedraagt als erfgenaam. 

 

2. Beneficiair aanvaarden

U aanvaardt de nalatenschap en erft alle bezittingen en schulden, samen met eventueel andere erfgenamen, U wordt niet met uw privevermogen aansprakelijk gesteld voor de betaling van de schulden als deze groter zijn dan de bezittingen van de nalatenschap. Als u beneficiair aanvaardt dan bent u verplicht om de nalatenschap volgens bepaalde wettelijke regels af te wikkelen (dit noemt men het “vereffenen van de nalatenschap”). De vorderingen van schuldeisers worden eerst voldaan en wat er overblijft wordt verdeeld onder de erfgenamen. 

Kiest u ervoor om de erfenis beneficiair te aanvaarden dan bent u verplicht om een verklaring af te leggen bij de Rechtbank. Dat kan schriftelijk. 

Let op: bent u erfgenaam en heeft een andere erfgenaam al beneficiair aanvaard? Dat moet u binnen drie maanden nadat u kennis heeft genomen van deze aanvaarding uw keuze maken. Indien u binnen deze termijn geen keuze maakt dan heeft u de erfenis beneficiair aanvaard. 

 

3. Verwerpen

Als u afstand wilt doen van de nalatenschap dan kunt u deze verwerpen. U krijgt niets uit de nalatenschap en bent ook niet aansprakelijk voor eventuele schulden. 

U dient dit schriftelijk in een verklaring aan de Rechtbank kenbaar te maken.

Let op: indien u een nalatenschap verwerpt kan het zijn dat uw kinderen in uw plaats erfgenaam worden. Wilt u dat niet dan moeten de kinderen de erfenis ook verwerpen.

Een executeur is degene die de afwikkeling van de nalatenschap moet regelen. Een executeur wordt in het testament benoemd. Na overlijden kan de executeur aangeven of hij/zij de benoeming aanvaardt. U kunt ook Mensink & Stout opnemen in het testament als executeur. 

Indien er in het testament een executeur wordt benoemd dat zal na overlijden de executeur moeten aangeven of hij deze benoeming wil aanvaarden. Als hij dat doet dan kan hij de nalatenschap zelf afwikkelen, maar dit ook samen met Mensink & Stout doen. 

Indien er geen executeur is benoemd dan wikkelen de erfgenamen de nalatenschap af. De erfgenamen kunnen Mensink & Stout volmacht geven om namens hen de nalatenschap af te wikkelen. 

Indien er in het testament een executeur wordt benoemd dat zal na overlijden de executeur moeten aangeven of hij deze benoeming wil aanvaarden. Als hij dat doet dan kan hij de nalatenschap zelf afwikkelen, maar dit ook samen met Mensink & Stout doen. 

Indien er geen executeur is benoemd dan wikkelen de erfgenamen de nalatenschap af. De erfgenamen kunnen Mensink & Stout volmacht geven om namens hen de nalatenschap af te wikkelen. 

De executeur is verplicht om de erfgenamen te informeren over zijn taken, hen op de hoogte te houden en indien daar door de erfgenamen om wordt gevraagd inzage te geven. Mensink  & Stout doet dit door middel van het Digitaal Nalatenschapsdossier waarvan u als erfgenaam een persoonlijke inlogcode krijgt, zodat u 24/7 inzage heeft in het dossier.

Ja, u kunt uw eigen uitvaartwensen vastleggen in een uitvaartcodicil. Wij kunnen ook de uitvaart voor u regelen, als u ons benoemt tot executeur in het testament.

Iedere nalatenschap is uniek en de afwikkeling hiervan is maatwerk. Daardoor is het voor ons lastig om met standaardprijzen te werken. Mensink & Stout werkt op basis van een uurtarief. Dit uurtarief ligt beduidend lager dan die van de notaris. Tijdens het kennismakingsgesprek kunnen wij wel een indicatie geven van de te verwachten kosten. Mensink & Stout hecht waarde aan transparantie. U ontvangt altijd van ons een specificatie van de bestede tijd, zodat u weet waarvoor u betaalt.

Bewind

U moet voldoen aan één van de onderstaande twee voorwaarden om in aanmerking te komen voor beschermingsbewind.
Deze voorwaarden zijn:

  • er is sprake van gezondheidsproblemen en/of psychische problemen waardoor uw financiën niet op een goede manier beheerd kunnen worden;
  • er is sprake van problematische schulden of verkwisting. 

De persoon zelf, partner, kinderen of andere familieleden of een zorginstelling waar iemand woont kunnen bewindvoering aanvragen. Mensink & Stout helpt je bij het invullen van het verzoekschrift en de daarbij behorende bijlagen en dient het verzoek in. 

De bewindvoering wordt meestal voor onbepaalde tijd uitgesproken. Indien er geen sprake meer is van de omstandigheden die aanleiding waren voor de onderbewindstelling (de schulden zijn bijvoorbeeld helemaal afgelost) dan dient de bewindvoerder aan de Kantonrechter om opheffing van het bewind te vragen. 

Een beschermingsbewindvoerder behartigt uw financiële belangen. Een WSNP-bewindvoerder behartigt de belangen van de schuldeisers tijdens de WSNP. Het kan voorkomen dat, als je onder beschermingsbewind staat, je wordt toegelaten wordt tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Je hebt dan te maken met twee bewindvoerders. Deze twee bewindvoerders werken samen om alles zoveel mogelijk in goede banen te leiden.

Nee, dit is niet wettelijk vastgelegd. Zodra de onderbewindstelling is uitgesproken stelt Mensink & Stout een budgetplan op en bespreekt dan met u hoe hoog het leefgeld wordt. 

U krijgt maandelijks de bankafschriften van alle rekeningen toegezonden, zodat u precies kunt zien wat er binnenkomt en wat er wordt betaald. Daarnaast bespreken wij jaarlijks de financiën van het voorgaande jaar aan de hand van een financieel document, genaamd de rekening en verantwoording.

Onze tarieven voor bewind en/of mentorschap zijn door de overheid vastgelegd in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0035730/2021-01-01

Heb je een inkomen op bijstandsniveau dan worden deze kosten in de meeste gevallen volledig vergoed vanuit de bijzondere bijstand van de gemeente. Is jouw inkomen hoger dan de bijstandsnorm dan kan het zijn dat je (een deel van) de kosten zelf moet betalen. 

Jaarlijks worden onze werkzaamheden en bedrijfsvoering gecontroleerd door een accountant. Deze legt zijn bevindingen vast in een rapport dat naar de Kantonrechter wordt gestuurd. Soms kan dit voor de Kantonrechter aanleiding zijn om aan de bewindvoerder nadere vragen te stellen.

Mentorschap

Als u zelf geestelijk niet meer in staat bent beslissingen te nemen over verzorging, verpleging en behandeling. 

De persoon zelf, partner, kinderen of andere familieleden of een zorginstelling waar iemand woont kunnen mentorschap aanvragen. Mensink & Stout helpt je bij het invullen van het verzoekschrift en de daarbij behorende bijlagen en dient het verzoek in. 

Een mentor regelt de zorg met zorgverleners en behandelaars. De mentor heeft regelmatig contact met betrokkene om te informeren hoe het gaat. De mentor geef advies aan degene ten behoeve van wie het mentorschap is ingesteld. 

Nee, een mentor mag bijvoorbeeld niet beslissen over euthanasie, wel of niet in het huwelijk treden of andere zeer persoonlijke zaken.

Tijdens het mentorschap moet de mentor verslag uitbrengen bij de toezichthoudend kantonrechter. Afhankelijk van de aard van het mentorschap wordt er jaarlijks of vijfjaarlijks een verslag over het verloop van het mentorschap ingediend. 

Als er geen noodzaak meer is voor mentorschap dan kan een verzoek tot opheffing worden ingediend bij de toezichthoudend kantonrechter. Mentorschap eindigt ook door overlijden van betrokkene.

Onze tarieven voor bewind en/of mentorschap zijn door de overheid vastgelegd in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0035730/2021-01-01

Heb je een inkomen op bijstandsniveau dan worden deze kosten in de meeste gevallen volledig vergoed vanuit de bijzondere bijstand van de gemeente. Is jouw inkomen hoger dan de bijstandsnorm dan kan het zijn dat je (een deel van) de kosten zelf moet betalen.